• Naam:
Stichting 'Korenmolen De Graanhalm'
RSIN / fiscaal nummer: 850880099
 • Bestuur:
  Voorzitter: Wim v. Tatenhove
  Secretaris: Sylvia Paauwe
  Penningmeester: Martijn Hagendoorn
  Bestuurslid: Maatje Reijnierse
  Bestuurslid: Kathrin Ginsberg 
  Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.
 • Contact gegevens
  Stichtingsadres:
  Dorpsstraat 1
  4352 AB, Gapinge
  Email:info@degraanhalm.nl 

 • Bezoekadres:
  Dorpsstraat 1
  4352 AA, Gapinge 

Initiatief:
De dorpsgemeenschap van Gapinge heeft zicht het lot van haar molen aangetrokken en heeft een stichting opgericht die zich ten doel stelt om de molen weer in haar oude luister te herstellen.
De penningmeester van de stichting heeft zich 'opgewerkt' tot vrijwillige molenaar, waardoor ook de menskracht beschikbaar kwam om de molen na restauratie weer te laten draaien.
De molen stond niet op instorten, maar er moest wel heel noodzakelijk wat gebeuren om verder verval te voorkomen.  

Doelstelling:
Het restaureren, in standhouden en het openstellen van het complex 'Korenmolen De Graanhalm' voor publiek.
Met de restauratie van de "Duiventil" in het 2e kwartaal 2016 werd de algehele restauratie van het molencomplex, de molen, het varkenskot en de duiventil, afgerond


Beleidsplan:

In de tweede helft 2014, na een succesvolle fondsenwerving door het bestuur werd besloten, om gebaseerd op de ontvangen aanbiedingen bij de aanbesteding, opdracht te geven voor totale restauratie in één keer en deze af te ronden in de loop van het 3e kwartaal 2015.
Eind 2014 konden wij ook opdracht geven voor de renovatie van het naast de molen gesitueerde varkenskot, wat geen deel uitmaakt van de molen als rijksmonument.
Dit varkenskot verkeerde in een zeer slechte staat en was feitelijk een bouwval.
De opdracht tot renovatie konden we geven, nadat we een Europese subsidie in het kader van POP II (Platteland Ontwikkelings Programma) vallend onder het Europees Landbouwfonds voor Plattelands Ontwikkeling (ELFPO) kregen toegekend, op een daartoe door ons gedane subsidie aanvraag.
Totaal werd voor deze herbouw/renovatie van het varkenskot € 20.000 toegezegd, op voorwaarde dat deze renovatie per 1 maart 2015 gereed zou zijn.
Een strenge voorwaarde, maar met inzet van alle betrokkenen, kon hieraan voldaan worden!
Het gerenoveerde varkenskot, wordt ingezet als ontvangst-, vergader-, en presentatieruimte.
Op 28 augustus 2015 werd de gerestaureerde molen en het gerenoveerde varkenskot officieel heringebruik genomen door drs. Ben de Reu, lid van het college van gedeputeerde staten in de provincie Zeeland en ons bestuurslid Maatje Reijnierse als erfverpachster van het molencomplex aan onze stichting.
In overleg met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de gemeente Veere werd in 2015 overeenstemming bereikt over de restauratie/renovatie van het laatste onderdeel van het molencomplex met een Rijksmonument status 'de Duiventil'.
Intensief lobbywerk leverde als resultaat op dat wij, dankzij financiële steun van de gemeente Veere, uit het leefbaarheidsfonds, het Prins Bernard Cultuurfonds, het familiefonds Hurgronje en extra giften van bedrijven en inwoners van Gapinge e.o. het voor deze restauratie benodigde bedrag van ca. € 27.000,00 voor een groot deel toegezegd kregen.

Activiteiten en betrokkenheid vanaf start tot 2021.
Vanaf onze start in 2014 is eerst gewerkt aan de uitvoering van de restauratie en de activiteiten opzet voor de exploitatie van het molencomplex als hiervoor uiteen gezet.
Over deze activiteiten en de daarmee behaalde resultaten rapporteerden wij jaarlijks in onze jaarverslagen 2015 t/m.2020 op onze website. Uit deze verslagen blijkt hoe wij onze middelen verkregen en waaraan deze vervolgens werden besteed.
De inzet van de jaarlijks hiermee verkregen middelen werden met name ingezet voor (groot)onderhoud en herstel van de korenmolen en voor zover deze niet werden gebruikt toegevoegd aan onze reserve. De inkomsten welke werden verkregen met het uitzetten van onze beschikbare reserves op spaarrekening leverde door de jaren heen steeds minder op.
Met name de inzet van de zo jaarlijks verkregen middelen voor (groot)onderhoud en herstel van de korenmolen vormden het leeuwendeel van de uitgaven en voor zover er nog een overschot resteerde werd dit toegevoegd aan onze reserve. 
Alle activiteiten werden uitgevoerd en ondersteund door niet gehonoreerde vrijwilligers onder leiding van een onbezoldigd bestuur.
In 2020 sloten wij de eerste periode af van SIM subsidie met de ingediende afrekening hiervoor bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed(RCE). RCE maakte deze afrekening definitief met haar beschikking, waarvan wij in ons jaarverslag 2020 verder verslag deden.
Verder maken wij nog melding van het bijzondere exploitatie jaar 2020 als gevolg van de uitbraak van de corona-pandemie. Ook in 2021 zal dit nog een belangrijk deel van het jaar zijn negatieve invloed hebben op onze exploitatie.

Beleid vanaf 2021.
In 2020 werd een nieuwe aanvraag ingediend bij RCE voor Subsidie Instandhouding Monumenten voor de onderhoudskosten van ons molencomplex, voor de periode 2021/2026.
Onderbouwd met een uitgebreide begroting van de jaarlijks te verwachten onderhoudskosten.
Het maximale bedrag van € 60.000 werd voor deze periode gevraagd, waarvan 60% gesubsidieerd wordt. In augustus ontvingen we hiervoor de beschikking van RCE.
Onze activiteiten blijven in 2021, zeker voor de eerste helft, beperkt. 
Voor heel 2021 gaan we uit van een voorzichtig herstel hiervan in de loop van deze zomer, maar......, voorlopig alleen nog bezoek aan de molenwinkel.
Vanaf 2022 verwachten wij al onze activiteiten weer te kunnen op pakken en uitvoeren om daarmee de inkomsten te realiseren welke wij ook in onze meerjarenraming, gevoegd bij onze resp. jaarverslagen, opnemen per saldo te kunnen realiseren.
De verkoopactiviteiten van meelproducten in de molenwinkel, de exploitatie van het molenterras, de rondleidingen en de opbrengsten uit bijzondere activiteiten zullen hiervan de hoofdbestanddelen blijven vormen.
Uiteraard blijven de toegezegde SIM subsidie en de jaarlijks terugkerende giften van donateurs en bezoekers, andere belangrijke onderdelen om onze jaarlijkse exploitatie sluitend te houden.
Giften aan onze stichting met haar ANBI registratie zijn aftrekbaar bij uw belastingaangifte.
In de eerder genoemde meerjarenraming maken wij duidelijk waarvoor wij alle beschikbaar komende middelen inzetten, nl. alleen en uitsluitend voor het instandhouden van de resp. onderdelen van het molencomplex met als belangrijkste doel een goed en volwaardig functionerende korenmolen behouden in Gapinge.
In de komende zes jaar voorzien wij hiervoor ook niet echt grote of belangrijke investeringen, op basis waarvan ook onze SIM subsidie aanvraag werd gebaseerd.
Alleen tegenvallende onderhoudskosten waar we, met monumenten als deze, altijd bedacht op moeten blijven kunnen extra uitgaven nodig maken.
Onze algemene reserve is mede hiervoor beschikbaar.
De jaarlijkse inspectie van de staat van het onderhoud van de beide monumenten, door  Erfgoed Zeeland, is een middel om dit soort tegenvallers tijdig te onderkennen en geëigende maatregelen te nemen en zo de kosten hiervan zoveel mogelijk in de hand te houden.
De afspraken en aangegane onderhoudsverplichtingen met de RCE, over het in goede staat van onderhoud houden van het molencomplex met de beide Gapingse Rijksmonumenten voor de komende zes jaar, vormen voor ons een blijvende stimulans ons hiervoor in te zetten. 

Resultaten welke we hier ook mee bereiken.
Onze wekelijkse openstelling, rondleidingen en maalactiviteiten borgen zo blijvend het inzicht, voor het geïnteresseerde publiek, in het functioneren van dit cultureel erfgoed, een tweede belangrijke doelstelling van onze stichting.
Behoud van het dorpssilhouet van Gapinge en noord oost Walcheren, met een draaiende korenmolen de Graanhalm is voor ons bestuur, de inwoners van Gapinge en omgeving en onze vele donateurs een bijkomende voorwaarde die wij gelijktijdig hiermee blijven realiseren.
Dit beleid uitvoeren is echter alleen mogelijk met de continue terugkerende inzet van alle vrijwilligers, zonder hen zouden wij dit onmogelijk op deze basis voor elkaar kunnen krijgen! 

Gapinge, maart 2021.