Over ons

Naam:
Stichting Korenmolen De Graanhalm 
RSIN / fiscaal nummer: 850880099

Bestuur:
Voorzitter: Wim v. Tatenhove
Secretaris: Sylvia Paauwe
Penningmeester: Jan Jobse
Bestuurslid: Maatje Reijnierse
Bestuurslid: Kathrin Ginsberg

Contact gegevens Stichtingsadres:
Dorpsstraat 1,  4352 AB, Gapinge
Email:info@degraanhalm.nl

Bezoekadres:
Dorpsstraat 1 4352 AA, Gapinge

Initiatief:
De dorpsgemeenschap van Gapinge heeft zicht het lot van haar molen aangetrokken en heeft een stichting opgericht die zich ten doel stelt om de molen weer in haar oude luister te herstellen. De penningmeester van de stichting heeft zich 'opgewerkt' tot vrijwillge molenaar, waardoor ook de menskracht beschikbaar kwam om de molen na restauratie weer te laten draaien. De molen stond niet op instorten, maar er moest wel heel noodzakelijk wat gebeuren om verder verval te voorkomen.

Doelstelling:
Het restaureren, in standhouden en het openstellen van het complex 'Korenmolen De Graanhalm' voor publiek. Met de restauratie van de "Duiventil" in het 2e kwartaal 2016 werd de algehele restauratie van het molencomplex, de molen, het varkenskot en de duiventil, afgerond.

Beleidsplan:
In de tweede helft 2014, na een succesvolle fondsenwerving door het bestuur werd besloten, om gebaseerd op de ontvangen aanbiedingen bij de aanbesteding, opdracht te geven voor totale restauratie in één keer en deze af te ronden in de loop van het 3e kwartaal 2015.

Eind 2014 konden wij ook opdracht geven voor de renovatie van het naast de molen gesitueerde varkenskot, wat geen deel uitmaakt van de molen als rijksmonument. Dit varkenskot verkeerde in een zeer slechte staat en was feitelijk een bouwval. De opdracht tot renovatie konden we geven, nadat we een Europese subsidie in het kader van POP II (Platteland Ontwikkelings Programma) vallend onder het Europees Landbouwfonds voor Plattelands Ontwikkeling (ELFPO) kregen toegekend, op een daartoe door ons gedane subsidie aanvraag. Totaal werd voor deze herbouw/renovatie van het varkenskot € 20.000 toegezegd, op voorwaarde dat deze renovatie per 1 maart 2015 gereed zou zijn. Een strenge voorwaarde, maar met inzet van alle betrokkenen, kon hieraan voldaan worden! Het gerenoveerde varkenskot, wordt ingezet als ontvangst-, vergader-, en presentatieruimte.

Op 28 augustus 2015 werd de gerestaureerde molen en het gerenoveerde varkenskot officieel heringebruik genomen door drs. Ben de Reu, toenmalig lid van het college van gedeputeerde staten in de provincie Zeeland en ons bestuurslid Maatje Reijnierse als erfverpachster van het molencomplex aan onze stichting. 

In overleg met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de gemeente Veere werd in 2015 overeenstemming bereikt over de restauratie/renovatie van het laatste onderdeel van het molencomplex met een Rijksmonument status 'de Duiventil'. Intensief lobbywerk leverde als resultaat op dat wij, dankzij financiële steun van de gemeente Veere, uit het leefbaarheidsfonds, het Prins Bernard Cultuurfonds, het familiefonds Hurgronje en extra giften van bedrijven en inwoners van Gapinge e.o. het voor deze restauratie benodigde bedrag van ca. € 27.000,00 voor een groot deel toegezegd kregen. Gebaseerd hierop werd opdracht voor deze restauratie gegeven, met als voorziene opleveringsdatum de 2e helft van 2016 wat ook werd gerealiseerd.

Om dit molencomplex in goede staat van onderhoud te kunnen houden zal de molen wekelijks worden opgesteld en draaien. Vanaf het bij de molen en het varkenskot ingerichte terras kan worden genoten van koffie of thee al of niet met bestelde versnapering, en de molen en zijn omgeving worden bewonderd. Rondleiding in de molen is tevens mogelijk evenals snuffelen en kopen in de molenwinkel, waarin een ruime sortering meel- en streekproducten te koop worden aangeboden. De exploitatie hiervan is geheel gebaseerd op inzet van vrijwilligers. De hiermee gerealiseerde inkomsten worden ingezet voor onderhoud en exploitatie van ons molencomplex. Daarnaast ontvangen we de eerstkomende jaren jaarlijks onderhoudssubsidie van het Nationaal Restauratiefonds.

Dit alles zal echter niet voldoende inkomsten opleveren om onze onderhoudskosten op lange termijn te kunnen dekken. Daarvoor blijven we ook afhankelijk van giften en donaties van allen die onze stichting welgezind zijn en willen blijven. Giften aan onze stichting zijn op basis van onze ANBI-registratie aftrekbaar bij uw belastingaangiften. Kortom wij blijven op allen die ons goed gezind zijn en onze doelstelling onderschrijven, rekenen.